เว็บแอพลิเคชันศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์ของโครงงาน 1. เพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลในการเก็บข้อมูลนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่และสำเร็จการศึกษาแล้วในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2. เพื่อสร้างเว็บแอปพลิเคชันสำหรับช่องทางในการติดต่อ… (Budget: $300 – $450 USD, Jobs: Laravel, MySQL, PHP)
Read More
Freelancer – New Projects
Laravel, MySQL, PHP

Scroll to Top